Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức: 80 200 – 8604 × 7

Cao Minh Tâm
10 tháng 3 2018 lúc 7:10

80 200 – 8604 × 7

= 80200 – 60228

= 19972

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 30

Ghi chú: Chương trình giảm tải (CTGT) năm 2011 chỉ yêu cẩu học sinh (HS) tính giá trị biểu thức ở 2/4 (2 trong 4) trường hợp mà thôi

Pham Trong Bach

Tính giá trị của biểu thức:

a) (45876 + 37124) : 200

b) 76372 – 91000 : 700 + 2000

Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30

Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4

Mẫu : a) Nếu b = 4 thì 6 - b = 6 - 4 = 2.

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Pham Trong Bach

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4

Mẫu : a) Nếu b = 4 thì 6 - b = 6 - 4 = 2.

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN