Bài 42. Nồng độ dung dịch

Kim Phung Hong

Hòa tan 20g KCL vào 50ml nước. Tính nồng độ % của dung dịch thu được

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 2 tháng 7 2018 lúc 16:43

\(m_{H_2O}=50\cdot1=50\left(g\right)\\ C\%_{KCl}=\dfrac{20\cdot100\%}{20+50}\approx28,57\left(\%\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN