Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Phương

Giari PT: (x^2+x+1)(x^2+x+2)=12

Thành Trương
Thành Trương 2 tháng 7 2018 lúc 9:53

Hỏi đáp Toán

Gửi em

Bình luận (3)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 2 tháng 7 2018 lúc 9:53

\(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2+x+2\right)=12\)

Đặt \(x^2+x+1=t\) khi đó ta có

\(t\left(t+1\right)=12\\ \Leftrightarrow t^2+t-12=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}t=3\\t=-4\end{matrix}\right.\)

Trở về ẩn x

Với t=3

\(x^2+x+1=3\\ \Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Với t=-4

\(x^2+x+1=-4\Leftrightarrow x^2+x+1+4=0\)

Ma \(x^2+x+1>0\forall x\)

Suy ra không có giá trị nào của x tồn tại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...