Pham Trong Bach

50% mảnh vài dài 12,75m. Hỏi mảnh vải đó dài bao nhiêu mét?

Cao Minh Tâm
9 tháng 7 2017 lúc 2:39

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

50% mảnh vải dài 12,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Pham Trong Bach

75% một mảnh vài dài 45m. Hỏi mảnh vải đó dài bao nhiêu mét. Người ta cắt đi  3 5 mảnh vải. Hỏi còn bao nhiêu mét vải?

Pham Trong Bach

72% mảnh vải dài 3,6m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Pham Trong Bach

75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN