Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

nguyễn phương thùy

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

A=\(\dfrac{1}{x^2-4x+9}\)

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 29 tháng 6 2018 lúc 9:28

\(A=\dfrac{1}{x^2-4x+9}=\dfrac{1}{\left(x-2\right)^2+5}\)

Có A là một phân số nên A là lớn nhất khi mẫu nhỏ nhất hay (x-2)^2+5 nhỏ nhất

Ma \(\left(x-2\right)^2\ge0\Rightarrow\left(x-2\right)^2+5\ge5\)

Suy ra khí (x-2)^2=0 thì mẫu số có giá trị nhỏ nhất là 5

Vậy A có GTLN bằng 0,2 khi x=2

Quên bạn phân tích mẫu ra xong khẳng định là nó luôn khác không là được

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...