Bài 9. Công thức hóa học

Lê Đình Bảo Duy

Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M và dd HCl dư, sau pư thu đc khí H2 và dd A.

a, Viết PTHH

B, DD A có những chất gì

c, Biết dd A có KL nặng hơn dd HCl ban đầu là 5,4 g. Xác định kim loại M

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 10:30

Đặt hóa trị của M là x

\(2M+2xHCl\rightarrow2MClx+xH_2\)

\(ddA\left\{{}\begin{matrix}HCl\\MClx\end{matrix}\right.\)

\(m_{tang\left(dd\right)}=m_{KL}-m_{H_2}=5,6-2\cdot n_{H_2}=5,4\\ \Leftrightarrow n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\\ \)

Theo PTHH co

\(n_M=\dfrac{5,6}{M}=\dfrac{0,2}{x}\Rightarrow M=28x\)

Lập bảng xét các giá trị của x tìm ra M là sắt (Fe)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN