Bài 4. Một số axit quan trọng

Nguyễn Thị Hạnh Quyên

có 4 lọ ko nhãn mỗi lọ đựng 1 dd ko màu là HCl ,H2SO4,NaCl ,Na2SO4 hãy nhận biết mỗi dd bằng phương pháp hóa học

Tong Duy Anh
26 tháng 6 2018 lúc 9:47
HCl H2SO4 NaCl Na2SO4
Quỳ tím Màu đỏ Màu đỏ Không đổi Không đổi
BaCl2 Không ht có kết tủa Không ht Có kết tủa

Bình luận (0)
giang nguyen
26 tháng 6 2018 lúc 10:33

mỗi lần làm thí nghiệm lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử

- lần lượt cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ Mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển màu đỏ là HCl ,H2SO4 (nhóm 1)

+ Mẫu thử nào không làm quỳ tím chuyển màu làNaCl,Na2SO4 (nhóm 2)

- Cho BaCl2 vào nhóm 1

+ Xuất hiện kết tủa là H2SO4

H2SO4 + BaCl2 ➞ BaSO4 + 2 HCl

+ không có hện tượng gì là HCl

- Cho BaCl2 vào nhóm 2

+ Xuất hiện kết tủa là Na2SO4

Na2SO4 + BaCl2 ➞ BaSO4 + 2 NaCl

+ không có hện tượng gì là NaCl

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN