tieu thu nhi nhanh

ANH CHI OI GIUP EM GIAI TOAN VOI                                                                                                                                                   TIM X,BIET                                                                                                                                                                                     a, x^2+7x+12=o                                                                                                                                                                                 b,3x^2-8x+5=0                                                                                                                                                                                   c, x^4+5x^2-6=0                                                                                                                                                                                 d, x^3+x^2=2x                                                                                                                                                                                   e, x^4-16x^2=0                                                            

Minh
11 tháng 7 2016 lúc 10:24
a) x^2+4x+3x+12=0 x(x+4)+3(x+4)=0 (x+3)(x+4)=0 x+3=0 hoặc x+4=0 b)3x^2-8x+5=0 3x^2-3x-5x+5=0 3x(x-1)-5(x-1)=0 (3x-5)(x-1)=0 3x-5=0 hoặc x-1=0 c)x^4+5x^2-6=0 x^4-x^2+6x^2-6=0 x^2(x^2-1)+6(x^2-1)=0 (x^2+6)(x^2-1)=0 x^2+6=0 hoặc x^2-1=0
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN