Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Nguyễn Việt Anh

\(\left(\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)\sqrt{2}\)

Nghiêm Thái Văn
26 tháng 6 2018 lúc 7:19

\(=\sqrt{2}.\sqrt{2}-\sqrt{2}.\sqrt{3-\sqrt{5}}=2-\sqrt{2\left(3-\sqrt{5}\right)}=2-\sqrt{6-2\sqrt{5}}=2-\sqrt{\sqrt{5}.\sqrt{5}-2\sqrt{5}+1}=2-\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}=2-\sqrt{5}+1=3-\sqrt{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN