Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Ari Pie

1.hai điện trở r1=4, r2=6 mắc nối tiếp nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế u=12v tìm điện trở tương đương của các điện trở,cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Nhan Nhược Nhi
20 tháng 6 2018 lúc 22:52

R1 nối tiếp R2 => Rtđ = R1+ R2 = 10 ôm

I = U/Rtđ = 1,2 A = I1 = I2

U1 = I1.R1 = 4,8 V

U2 = I2.R2 = 7,2 V ( hoặc U2 = U - U1)

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
20 tháng 6 2018 lúc 23:08

Vì r1 mắc nối tiếp r2 nên Điện trở tương đương là:

Rtd = R1 + R2 = 4 + 6 = 10 (ohm)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở r1 là:

U/Rtd = U1/R1 hay 12/10 = U1/4 => U1 = (12.4)/10 = 4,8 (V)

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở r1 là:

I1 = U1/R1 = 4,8/4 = 1,2 (A)

Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở r2 là:

U2 = U - U1 = 12 - 4,8 = 7,4 (V)

Cươngf độ dòng điện chạy qua điện trở r2 là

I2 = U2/R2 = 7,4/6 (A)

Vậy ...

Bình luận (0)
nguyen thi vang
21 tháng 6 2018 lúc 13:01

Tóm tắt :

\(R_1=4\Omega\)

\(R_2=6\Omega\)

\(R_1ntR_2\)

\(U=12V\)

__________________________________

\(R_{td}=?\)

\(I_1=?;I_2=?\)

\(U_1=?;U_2=?\)

GIẢI :

Vì R1 nt R2 nên :

\(R_{td}=R_1+R_2=4+6=10\Omega\)

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :

\(I_{MC}=\dfrac{U}{R_{Td}}=\dfrac{12}{10}=1,2\left(A\right)\)

Vì R1 nt R2 nên : \(I_{MC}=I_1=I_2=1,2\left(A\right)\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:

\(U_1=R_1.I_1=4.1,2=4,8V\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là:

\(U_2=R_2.I_2=6.1,2=7,2V\)

Vậy điện trở tương đương của các điện trở là 10\(\Omega\), cường độ dòng điện chạy qua các điện trở là 1,2A,hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 4,8V,hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là 7,2V.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huy Hoàng Phạm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN