Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. clothes

B. couches

C. bosses

D. boxes

Nguyen Hoang Hai
22 tháng 10 2017 lúc 15:12

Đáp án A

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /z/, các đáp án còn lại được phát âm là /iz/.

A. clothes /kləʊðz/ (v): mặc quần áo cho.

B. couches /kaʊtʃiz/ (n): ghế dài (có thể nằm).

C. bosses /bɒsiz/ (n): sếp.

D. boxes /bɒksiz/ (n): hộp.

Lưu ý: Cách phát âm đuôi “s/es”

- Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/.

- Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

- Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. breath

B. paths

C. wither

D. breakthrough

Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. reads

B. meets

C. stops

D. drops

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. graduate 

B. mandatory

C. explode

D. persuade

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. chooses

B. clothes

C. encourages

D. boxes

Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. graduate 

B. mandatory  

C. explode

D. persuade 

Dương Minh

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. tangle

B. dangerous

C. battle

D.calculate

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. concerned

B. cleaned

C. learned

D. opened

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. secondary 

B. complimentary

C. vocabulary 

D. supplementary

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. definitions

B. documents

C. combs 

D. doors

Dương Minh

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. emblem

B. member

C. regret 

D. theme

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN