Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Trần Thùy Dương

Một vật dao động điều hòa theo trục Ox , biên độ A. \(\Delta\)t là khoảng thời gian nhỏ nhất vật đi quãng đường A\(\sqrt{2}\) . Tại thời điểm t cách vị trí cân bằng 3 cm và tốc độ là 8\(\Pi\) cm/s\(^2\). sau đó một khảng thời gian 2015\(\Delta\)t gia tốc của vật có độ lớn 1,6 m/s\(^2\). lấy \(^{ }\Pi\)\(^2\)=10.tìm A=?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN