Câu hỏi của chú tuổi gì - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

@Phùng Khánh Linh giải giùm ik !!!

Cho a+b+c = 0 với : M = a(a+b) ( a+c ) ; N = b( b+c ) ( b+a ) ; P = c(c+d ) ( c+d )

chứng tỏ M = N = P

    Được cập nhật 11 tháng 6 lúc 19:58 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.