Câu hỏi của Thanh Nhàn - Hóa học lớp 8

Khử 8 gam oxit kim loại hoá trị 2 bằng khí H2 dư được 6,4 gam kim loại.Tim công thức oxit kim loại

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.