Lập trình đơn giản

Khanh Quynh

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số tự nhiên. Số phần tử mảng được nhấp từ bàn phím. In ra màn hình tổng các số lẻ trong mảng.

Minh Thư
20 tháng 6 2018 lúc 10:58

program Mang_le;

uses crt;

var a:array[1..50] of integer;

i,n,S:integer;

begin

writeln('Nhap vao so phan tu:');

readln(n);

for i:=1 to n do

begin

writeln('a[',i,']=');

readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do if a[i] mod 2=1 then S:=S+a[i];

writeln('Tong cac so le la:',S);

readln

end.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN