Ôn tập học kỳ II

Nguyễn Đình Thành

Hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4,C3H6. Trong đó số mol của C2H4 bằng số mol của C3H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 7,6. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X

Toshiro
Toshiro 17 tháng 5 2018 lúc 16:31

Vì số mol của \(C_2H_4\) bằng số mol của \(C_3H_6\) nên thể tích của \(C_2H_4\) bằng thể tích của \(C_3H_6\)

Gọi phần trăm thể tích của \(C_2H_4\) là x%

\(\Rightarrow\%V_{C_2H_4}=\%V_{C_3H_6}=x\%\)

Theo bài ra ta có:

\(\overline{M}=2.7,6=15,2\left(g\text{/}mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{C_2H_4}.\%V_{C_2H_4}+M_{C_3H_6}.\%V_{C_3H_6}+M_{H_2}.\%V_{H_2}=15,2\)

\(\Rightarrow28.x+42x+2.\left(1-2x\right)=15,2\)

\(\Rightarrow66x=13,2\\ \Rightarrow x=0,2\)

Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{C_2H_4}=\%V_{C_3H_6}=20\%\\\%V_{H_2}=60\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN