Câu hỏi của Võ Lê - Hóa học lớp 12

Cho 4,48g mot oxit cua kim loai hoa tri 2 tac dung het 7,84 axit H2SO4. Xac dinh cong thuc hoa hoc tren

Dap an CaO

Cac ban giup vs

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.