Câu hỏi của Anh Tuan Vo - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Anh Tuan Vo - Hóa học lớp 8

Trước khi cháy chất parafin ở thể.....?.........còn khi cháy ở thể.......?......... Các .......?.........parafin phản ứng với các.........?...........khí oxi.

Gợi ý: rắn,lỏng,hơi,phân tử,nguyên tử.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.