Câu hỏi của hienka - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của hienka - Hóa học lớp 13

đốt cháy hoàn toàn hốn hợp X gồm adehit axetic,etyl axetat và ancol propylic thu đc 20,24g Co2 và 8,64g h2o.tính % m gam ancol propylic trong hhX

  1. 50
  2. 83,33
  3. 12
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.