Câu hỏi của Phan Thị Ngọc Tú - Hóa học lớp 10

Hỗn hợp X gồm KCl, KClO3. Người ta thêm vào X 10g MnO2, ta thu được hỗn hợp Y có khối lượng là 49,4g. Nung Y ở nhiệt độ cao đươck chất dẫn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNOdư, ta thu được 67,4g kết tủa. Tìm % khối lượng từng chất trong X.

Mọi người giúp Tú với. Cần gấp lắm ạ bucminh

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.