Ôn tập học kì II

Minamoto Sakura

`1. Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

2. Sông và hồ khác nhau thế nào?

3. Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 13 tháng 5 2018 lúc 22:18

1)

- Hệ thống sông là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho con sông chính. Bao gồm: phụ lưu (cung cấp nước cho sông chính), sông chính và chi lưu (từ sông chính đổ ra sông khác hoặc đổ ra biển).

-Lưu vực sông là diện tích đất đai ở hai bên bờ sông thường xuyên cung cấp nước cho sông đó để nó chạy liên tục.

2)

* Sông: Dòng nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt đất, thuyền bè có thể đi lại trên đó được. * Hồ: Vùng trũng sâu chứa nước tương đối lớn ở trong đất liền. Như vậy, điểm khác nhau cơ bản giữa sông và hồ là: Sông có nước lưu thông thành dòng chảy. Hồ là nơi nước tập trung.

3)

Tổng nước mưa trong mùa cạn là vào mùa cạn nước sông dâng lên dc bao nhiêu nước thì được tính vào làm 1 tổng. Lượng nước trong mùa lũ cũng vậy. Lượng nước trong mua lũ bao giờ cũng gấp từ 2-4 lần lượng nc mùa cạn.

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 13 tháng 5 2018 lúc 21:47

`1. Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.

Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông.

2. Sông và hồ khác nhau thế nào?

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

- Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.

- Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.

3. Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Tồng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN