Câu hỏi của Anh Tuan Vo - Hóa học lớp 8

Phân tích một mẩu hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố S và O kết quả cho thấy cứ 2 phần khối lượng S ứng với 3 phần khối lượng O.

A) Viết công thức hoá học đơn giản, tính phân tử khối của hợp chất.

B) Xác định hoá trị của S trong hợp chất.

Ghi rõ cách làm luôn nha các bạn.

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.