Câu hỏi của Anh Tuan Vo - Hóa học lớp 8

Tính ra gam khối lượng của 1 phân tử: H2SO4, MgCO3, SiO2, CaCO3. Biết 1 đơn vị cacbon bằng 0,16605.10-23g.

Ghi rõ cách tính luôn nha các bạn

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.