Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Đào Công Lý

quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân là gì? em sẽ làm gì để thực hiên tốt quyền bất khả xâm phảm về chỗ ở của công dân?

Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 12 tháng 5 2018 lúc 8:59

quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân là gì?

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

+ Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, bảo vệ.

+ Không ai được xâm phạm, tự ý vào chỗ ở của người khác,- trừ trường hợp pháp luật cho phép.

em sẽ làm gì để thực hiên tốt quyền bất khả xâm phảm về chỗ ở của công dân?

- Em sẽ thực hiện đúng những điều quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

- Phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác, biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.

- Phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của mình và của người khác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN