Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Trần Đức Mạnh

Câu 1: Hãy nêu cách nhận 1 email (thư điện tử) từ người khác gửi tới?

Câu 2: Thư điện tử gồm những thành phần nào? Hãy liệt kê các chức năng?

Kid Kudo Đạo Chích
Kid Kudo Đạo Chích 22 tháng 6 2018 lúc 14:46

1,các bước nhận:

B1, đăng nhập nick mình vào

B2,trong phần 'hộp thư đến' nhấp vào một thư nào có tên mình muốn nhận

2,

Địa chỉ thư điện tử, có dạnq:

<tên truy cập>@<đia chỉ máy chủ của hộp thư> và bao gồm các thành phần sau:

- Tên truy cập;

- Địa chỉ máy chủ của hộp thư.

Ví dụ, vlxx@gmail.com

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN