Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu 2 S   và S bằng dung dịch HNO 3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba OH 2  dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 27,7375 gam

B. 20,3875 gam

C. 28,9625 gam

D. 7,35 gam

Ngô Quang Sinh
17 tháng 4 2018 lúc 1:55

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 28,9625 gam.

B. 20,3875 gam

C. 27,7375 gam

D. 7,35 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 20,16 lít khi NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 81,55.

B. 115,85.

C. 29,40.

D. 110,95.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 81,55.

B. 110,95.

C. 115,85.

D. 104,20.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S. và S bằng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.119,5 g

B.112 g

C.115,9 g

D.110,95 g

Nguyễn Hoàng Nam

Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam rắn X gồm cả CuS, C2S và S bằng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là.

A. 81,55.

B. 104,20

C. 110,95.

D. 115.85

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl, thu được dung dịch X và khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối trung hòa và còn lại 6,4 gam chất rắn. Cho toàn bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,8

B. 21,6

C. 19,2

D. 32,0

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 23,76 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl2 và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 dư X, thấy lượng AgNO3 phản ứng là 98,6 gam, thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 82. 

B. 80.

C. 84.

D. 86.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl, thu được dung dịch X và khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua trung hòa và còn lại 6,4 gam chất rắn. Cho toàn bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,8

B. 32,0

C. 21,6.

D. 19,2.

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS 2 , S, Cu, CuS, FeCu 2 S 2 thì cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lít (đktc) SO 2 . Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO 3 nóng dư thu được V lít khí màu nâu duy nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba OH 2  dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 13,44 lít và 23,44 gam

B. 8,96 lít và 15,60 gam

C. 13,216 lít và 18,64 gam.

D. 13,216 lít và 23,44 gam

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN