Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

a, Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

1340 – 994; 557 – 398

b, Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

125.56; 50.98

c, Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

400.25; 12000 : 500

d, Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a+b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết):

154 : 14; 84 : 7

Cao Minh Tâm
5 tháng 9 2018 lúc 4:31

a, 1340 – 994 = (1340+6) – (994+6) – 1000 = 346

557 – 398 = (557+2) – (398+2) = 559 – 400 = 15

b, 125.56 = (125.8).(56:8) = 1000.7 = 7000

50.98 = (50.2).(98:2) = 100.49 = 4900

c, 400 : 25 = (400.4):(25.4) = 1600 : 100 = 16

12000 : 500 = (12000.2) : (500.2) = 24000 : 10000 = 24

d, 154 : 14 = (140:14) + (14:14) = 10 + 1 = 11

84 : 7 = (70:7) + (14:7) = 10 + 2 = 12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

 

Tính nhẩm:

a) Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

1340   -   994 ;  557   -   398

b) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

125 . 56 ;                   50 . 98

c) Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

400.25;                  12000:500

d) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất ( a   +   b ) : c   =   a : c   +   b : c  (trường hợp chia hết):

154:14;                  84:7

 

Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

a) Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một sô thích hợp:

360 - 98;     2773 - 95

b) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

250.36;       500.12

c) Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

1200 : 50;    9000 : 250

d) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết):

162 : 9;        432 : 4

Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

a) Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

360 – 98 ; 2773 – 995

b) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:

250.36; 500.12 

c) Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:

1200 : 50; 9000 : 250

d) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a : c + b : c (trường hợp chia hết):

162:9; 432 : 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN