Pham Trong Bach

Dựa vào Hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm ... nằm giữa hai điểm K và C.

b) Hai điểm K, M nằm ... đối với điểm C.

c) Hai điểm ... nằm khác phía đối với điểm

Cao Minh Tâm
6 tháng 10 2019 lúc 4:14

a) Điểm M nằm giữa hai điểm K và C.

b) Hai điểm K, M nằm cùng phía đối với điểm C.

c) Hai điểm K, C nằm khác phía đối với điểm M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Dựa vào Hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm ... nằm giữa hai điểm K và C.

b) Hai điểm K, M nằm ... đối với điểm C.

c) Hai điểm ... nằm khác phía đối với điểm

Pham Trong Bach

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

Hình 12

Hai điểm ... nằm khác phía đối với ...

Pham Trong Bach

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

Hình 12

Hai điểm R và N nằm ... đối với điểm M.

Pham Trong Bach

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 

 

Hình 12

Điểm ... nằm giữa hai điểm M và N.

Pham Trong Bach

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ...

Pham Trong Bach

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ...

Pham Trong Bach

Dựa vào Hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm P và R.

b) Nằm cùng phía đối với điểm R.

c) Không nằm giữa hai điểm P và Q.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN