Câu hỏi của Băng Lạnh - Hóa học lớp 11

hãy cho biết butan 2 ol tác dụng với Br2 trong ch3cooh theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ ?

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.