Câu hỏi của Mai Nguyễn - Ngữ văn lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Các bạn giúp mình với ạ!
Đọc đoạn văn trên và trả lời câu hỏi:
Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều; tấm thân quý ngàn vàng khôn chuộc,vả lại vợ bìu con díu,việc quân cơ trăm sự ích chi ; tiền của tuy nhiều khôn mua được đầu giặc; chó săn tuy khỏe khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết,tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai.Lúc bấy giờ,ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị quật; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?
1.Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai?
2.Xác định nội dung văn bản trên

    Được cập nhật 26 tháng 4 2019 lúc 18:29 1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.