Pham Trong Bach

Có hai vòi nước chảy vào cùng một cái hồ.Riêng vòi thứ nhất chảy đầy hồ trong 4 giờ, vòi thứ 2 có thể chảy vào hồ cùng một lúc thì sau bao lâu hồ sẽ đầy nước?

Cao Minh Tâm
12 tháng 3 2017 lúc 6:35

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được 1/4 hồ.

Trong một giờ vòi thứ hao chảy được 1/6 hồ.

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được:

15/15 -  13/15 = 2/15 

Hai vòi chả cùng một lúc thì thời gian chảy đầy hồ là:

12/12 : 5/12=12/5 giờ

12/5 giờ = 2 giờ 24 phút

 Đáp án: 2 giờ 24 phút. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có hai vòi nước, chảy vào cùng một cái hồ. Riêng vòi thứ nhất chảy đầy hồ trong vòng 5 giờ, vòi thứ 2 chảy đầy hồ trong vòng 3 giờ. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào hồ trước 2 giờ rồi mới mở vòi thứ hai thì hồ sẽ đầy trong bao lâu? (Tính từ lúc vòi thứ nhất bắt đầu chảy).

Pham Trong Bach

Có 3 vòi nước chảy vào cùng một cái hồ.  Nếu chỉ có vòi thứ nhất chảy thì phải mất 8 giờ hồ mới đầy, biết vòi thứ hai chảy bằng 2/3 vòi thứ nhất, vòi thứ ba chảy bằng 2/3 vòi thứ hai. Hồ không có nước, nếu mở cả 3 và cùng một lúc thì sau bao lâu hồ sẽ đầy?

Pham Trong Bach

Ở một cái hồ có hai vòi nước, vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 5 giờ, vòi thứ hai ở sát dáy hồ, tháo hết nước 1 hồ đầy trong 7 giờ. Hỏi nếu hồ không có nước, mở hai vòi cùng một lúc thì bao lâu hồ mới đầy?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN