soyeon_Tiểu bàng giải
23 tháng 6 2016 lúc 14:04

a, 215 x 101 - 213

= 215 x (100 + 1) - 213

= 215 x 100 + 215 - 213

= 21500 + (215 - 213)

= 21500 + 2

= 21502

Bình luận (0)
Dark Killer
23 tháng 6 2016 lúc 14:09

215 x 101 - 213 = 215 x (100 + 1) - 200 - 13 = 215 x 100 + 215 x 1 - 200 - 13 = 21500 + 215 - 200 - 13 = 21500 + 15 - 13 = 21502

(Nhớ click cho mình với nhá!)

Bình luận (0)
Hollow Ichigo 3
23 tháng 6 2016 lúc 14:12

215 x 101 - 213 

= 215 x ( 100 + 1 ) - 213 

= 215 x 100 + 215 - 213 

= 21500 + ( 215 - 213 )

= 21500 + 2

= 21502 

Ai k mình mình k lại

Bình luận (0)
Hollow Ichigo 3
23 tháng 6 2016 lúc 14:15

Ai k mình mình k cho 3 k

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

= 36 x 10 + 36 x 1

= 360 + 36 = 396

a) 26 x 11

35 x 101

b) 213 x 11

123 x 101

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN