Pham Trong Bach

Có ba loại bóng: bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng. Biết tỉ số của số bóng xanh và số bóng đỏ là 2/3; tỉ số của số bóng đỏ và số bóng vàng là 1/4 . Tìm tỉ số của số bóng xanh và số bóng vàng. 

Cao Minh Tâm
8 tháng 8 2017 lúc 9:27

Tỉ số của số bóng xanh và số bóng vàng là:

Đáp số: 1/16

Cách khác:

Coi số bòng xanh gồm 2 phần bằng nhau thì số bóng đỏ gồm 3 phần và số bóng vàng gồm:

3 × 4 = 12 (phần)

Vậy tỉ số của số bóng xanh và số bóng vàng là:

Đáp số: 1/6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một hộp đựng 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ. Tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là:

A. 7/16

B. 9/16

C. 7/9

C. 9/7

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN