Lập trình đơn giản

Trương Yến Nhi

câu 1 viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50

câu 2 Nhập vào 1 số nguyên N. Viết chương trình In ra tổng các số từ 1/1*2 + 1/ 2*3+ ...1/n*(n+1)

câu 3 Nhập vào 1 số nguyên N<20. Viết chương trình in ra tích các số chẵn từ 1 đến N.

help me

Minh Thư
20 tháng 6 2018 lúc 11:09

program Tinh_tong;

uses crt;

var S,i:integer;

begin

S:=0;

for i:=1 to 50 do S:=S+i;

writeln('Tong tu 1 den 50 la:',S);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Thư
20 tháng 6 2018 lúc 11:13

Cau 2:

program Tinh_tong_2;

uses crt;

var S,i,n: integer;

begin

writeln('Nhap n:');

readln(n);S:=0;

for i:=1 to n do (S:=S + 1/n*(n+1));

writeln('Tong la:',S);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Thư
20 tháng 6 2018 lúc 11:18

Cau 3

program Tim_tich;

uses crt;

var a:array[1..50] of integer;

i.n.S: integer;

begin

writeln('Nhap vao sp phan tu:');

readln(n); S:=1;

for i:=1 to n do

begin

writeln('a[',i,']=');

readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do if a[i] mod 2=0 then S:=S*a[i];

writeln('Tich la:',S);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN