Câu hỏi của Pé Lee Sin - Toán lớp 12

Cho lăng trụ ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác đều hình chiếu A' xuống mặt ABC trùng trọng tâm G tam giác ABC.Cho AA'=a,(AA',ABC)=60*.Tính V lăng trụ

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.