NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Vinh

Mọi người giúp em câu này với !!!

Hòa tan hết 33.02g Na, Na2O, Ba, BaO vòa nước dư thu được dung dịch X và 4.48 lít khí H2 ở đktc. Cho dung dịch CuSO4 dư vòa dung dịch X, thu được 73.3 gam kết tủa. Nếu sục 0.45 mol khí CO2 vào dung dịch X thì sau khi kết thúc phản ứng thu được lượng kết tủa là:

A. 31.52g B.27.58g C. 29.55g D 35.46g


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN