Câu hỏi của Nguyên Phương Anh - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyên Phương Anh - Hóa học lớp 11

Cho sơ đồ phản ứng: X->Y->Z-> cao su buna.

 Vậy X,Y là gì và tại sao lại như vậy ạ?

  1. axetilen, vinylclorua
  2. tinh bột, etanol
  3. metan, etanol
  4. glucozơ, etanol ''
  5.  
  6.  
  7.  
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.