Pham Trong Bach

Tổng của hai số là 121. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Cao Minh Tâm
27 tháng 7 2019 lúc 17:31

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải một số nào đó thì số đó tăng lên 10 lần.

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất.

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 10+1 = 11 (phần)

Số thứ nhất là: (121 : 11) × 1 = 11

Số thứ hai là: (121 : 11) × 10 = 110

Đáp số: Số thứ nhất: 11; số thứ hai: 110.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tổng của hai số là 121. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN