Ôn tập cuối năm phần số học

Nguyen Van Thuan

Cho phân số a =\(\dfrac{5}{n+1}\)(n∈ Z; n≠ -1). Tìm n để A đạt giá trị nguyên.

kuroba kaito
kuroba kaito 30 tháng 4 2018 lúc 20:06

để A nguyên thì 5 ⋮ n+1

=> (n +1) ∈ Ư(5)={-5;-1;1;5}

=> n∈ { -6;-2;0;4}

vậy n ∈ { -6;-2;0;4}thì A nguyên

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Diệu Linh
Nguyễn Trần Diệu Linh 30 tháng 4 2018 lúc 20:20

Để A đạt giá trị nguyên thì:

5 ⋮ n + 1

=> n + 1 ∈ Ư(5) = {1; -1; 5; -5}

=> n ϵ {0; -2; 4; -6}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN