Câu hỏi của Đỗ Hoàng Ngọc - Toán lớp 8

Cần gấp

1. CMR: n(n+5)-(n-3)(n+2) luôn chi hết cho 6 với mọi n thuộc Z.

2. Tìm 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của 2 số đầu là 208.

Giải chi tiết.

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.