Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Gấu Con

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ X ( chứa C,H,O) bằng 2688ml khí oxi . Dẫn tòan bộ sản phẩm gồm CO2 và H2O đi qua bình đựng nước vôi trong dư , thấy khối lượng bình tăng lên 5,68 gam đồng thời xuất hiện 8 gam kết tủa

a) Tính m

b) Xác định công thức phân tử của x , biết 40<Mx < 60


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN