Câu hỏi của Nguyễn Thị Yến - Hóa học lớp 0

Nhiệt phân hoàn toàn 12.95 g một muối hidrocacbonat của kim loại R( có hóa trị không đổi trong các hợp chất) được chất rắn X. hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn từ từ Y vào hết bình đựng dung dịch chứa 0.07 mol Ca(OH)2 , thấy khối lượng bình tăng 5.3 g, đồng thời có 4 g kết tủa . Cho toàn bộ X vào 100 ml dd H2SO4 0,2M (d=1,2 g/ml) được dd Z. Nồng độ % của dd Z là :

A.4,02%                        B.4,17%                             C.0,7%                            D.16.9% 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.