Nguyen Thi Khanh Ly
12 tháng 6 2016 lúc 15:45

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 Happy

Bình luận (0)
Thắng Nguyễn
12 tháng 6 2016 lúc 16:05

1+2+3+4+5+6+7+8+9

\(=\left(1+9\right)+\left(2+8\right)+\left(3+7\right)+\left(4+6\right)+5\)

\(=10+10+10+10+5\)

\(=40\times4+5\)

\(=45\)

Bình luận (0)
đồng đức phúc
12 tháng 6 2016 lúc 16:12

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính nhẩm

3 x 4 =    2 x 6 =     4 x 3 =    5 x 6 = 

3 x 7 =    2 x 8 =     4 x 7 =    5 x 4 = 

3 x 5 =    2 x 4 =     4 x 9 =    5 x 7 = 

3 x 8 =    2 x 9 =     4 x 4 =    5 x 9 = 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN