Luyện tập tổng hợp

Trần Khởi My

1, do/ breakfast/ does/ what/ she/ before?

2, she/ does/ what/ evenings/ do/ the/ in?

3, bed/ time/ does/ to/ what/ she/ go?

4, plays/ he/ with/ fotball/ free time/ his/ in/ his/ son.

5, does/ their/ like/ sports/ daughter?

6, does/ Mrs Lan/ her/ every housework/ evening

7, in/ Mary/ mot/ get/ 6/ at/ does/ the/ up/ morning

8, after/ you/ what/ do/ school/ do?

Phạm Đỗ Ngân Thương
Phạm Đỗ Ngân Thương 6 tháng 5 2018 lúc 20:35

1,What does she do before breakfast?

2,What does she do in the evenings?

3,What time does she go to bed?

4,He plays football with his son in his free time.

5,Does their daughter like sports?

6,Mrs Lan does her homework every evening.

7,Mary does not get up at six in the morning.

8,What do you do after school?

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Nga
Nguyễn Ngọc Nga 9 tháng 5 2018 lúc 9:21

1. What does she do before breakfast ?

2. What does she do in the evenings ?

3. What time does she go to bed ?

4. He plays football in his free time with his son.

5. Does their like daughter sports ?

6. Mrs Lan does her housework every evening.

7. Mary does not get up at 6 in the morning.

8. What do you do after school ?

Bình luận (2)
trí Võ Minh
trí Võ Minh 10 tháng 5 2018 lúc 20:44

dở

Bình luận (1)
Tachibana Kanade
Tachibana Kanade 17 tháng 5 2018 lúc 9:31

1, do/ breakfast/ does/ what/ she/ before?

=> What does she do before breakfast ?

2, she/ does/ what/ evenings/ do/ the/ in?

=> What does she do in the evening ?

3, bed/ time/ does/ to/ what/ she/ go?

=> What time does she go to bed ?

4, plays/ he/ with/ football/ free time/ his/ in/ his/ son.

=> He plays football with his son in his freetime.

5, does/ their/ like/ sports/ daughter?

=> Does their daughter like sports ?

6, does/ Mrs Lan/ her/ every/ housework/ evening

=> Mr Lan does her housework every evening.

7, in/ Mary/ not/ get/ 6/ at/ does/ the/ up/ morning

=> Mary does not get up at 6 in the morning

8, after/ you/ what/ do/ school/ do?

=> What do you do after school ?

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Trung Anh 17 tháng 5 2018 lúc 21:56

football chứ ko phải fotball đau nha

xem lại đi bạn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Anh
Nguyễn Trung Anh 17 tháng 5 2018 lúc 22:15

1. What does do before ?

2. What does she do in evening ?

3. What time does she go to bed ?

4. He play football with his son in his free time ?

5. Does their daughter like sport ?

6. Mrs Lan does her housework every evening ?

7. Mary does not get up at 6 o'clock in morning

8. What do you do after school

Bài này bạn ra đề sai

ở câu 6 every housework phải chuyển ngược lại thành houseword every đề mới đúng

Câu 7 thì lại thiếu o'clock nếu ko có nó thì đề sẽ bị sai

Bình luận (0)
dbs vegito
dbs vegito 22 tháng 5 2018 lúc 13:37

dhattntc

Bình luận (0)
Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 23 tháng 5 2018 lúc 22:02

Mk đốt TA lắm nên hổng trả lời cho bạn đc! Sorry bạn nha!!!😔😔😔

Bình luận (0)
Đoàn Hải Anh
Đoàn Hải Anh 23 tháng 5 2018 lúc 22:04

Nhưng mk thấy bạn Xuân Dinh trả lời cũng đún đó nha!!! chắc chắn đúng 100 phần trăm luôn đó!!! 😜😜😜

Bình luận (0)
Xuân Dinh
Xuân Dinh 24 tháng 4 2018 lúc 21:28

1, do/ breakfast/ does/ what/ she/ before?

=> What does she do before breakfast?

2, she/ does/ what/ evenings/ do/ the/ in?

=> What does she do in the evenings?

3, bed/ time/ does/ to/ what/ she/ go?

=> What time does she go to bed?

4, plays/ he/ with/ fotball/ free time/ his/ in/ his/ son.

=> He plays football with his son in his free time.

5, does/ their/ like/ sports/ daughter?

=> Does their daughter like sports?

6, does/ Mrs Lan/ her/ every housework/ evening

=> Mrs Lan does her housework every evening.

7, in/ Mary/ mot/ get/ 6/ at/ does/ the/ up/ morning

=> Mary does not get up at 6 in the morning.

8, after/ you/ what/ do/ school/ do?

=> What do you do after school?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nghi Lê

Sap xep nhung tu sau thanh cau

1. Country / with / the / not / he / parents / in / does / live / his

2. There / store / a / school / is / photocopy / your / next / to ?

3. The / between / my / house / the / is / drugstore / meseum / and

4. Hair / Mary / long / and /have / Jane

5. Lan / go / on / does / Saturday / to / zoo / evening / the ?

6. Housework / Lan / school / after / does / the

7. Plays / every / games / she / afternoon

8. Does / his / Ba / evening / homework / every

9. Evening / watches / Nam / and / in / listens / television / to / the / music

10. Reads / in / and / Hoa / evening / homework / her / the /does

11. Soccer / plays / volleyball / and / afternoon / he / the / in

12. Doesn 't / sports / school / Thoa / after / play

13. Have / at / we / half / eleven / past / lunch

14. O 'clock / home / goes / father / five / his / at

15. Music / in / to / afternoon / listens / Nam / the

16 . Housework / does / every day / she / the / do

17. My / have / timetable / I / don't

18. Shower / every / a / he / does / take / morning ?

19 . You / have / on / classes / do / Thursday / what ?

20. Have / time / does / he / what / breakfast ?

21. Lunch / she / eleven thirty / day / at / every / has

22. Do / do / in / morning / you / what / the ?

23. Homework / every / he / does / his / do / day ?

24. Have / Thursday / we / history / on

25. Have / we / Monday / on / Thursday / math / and

26. In / morther / five / morning / up / at / my / gets / the

27. Every / has / Nam / morning / big / a / morning / breakfast

28. Sister / school / what / do / after / does / your ?

Tiểu thư Amine

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN