Câu hỏi của Dương Hoàng Minh - Toán lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thách Cao Hoàng Minh Nguyệt làm hết đống này.

làm mau.

Bài 1:

 Tìm x, biết:

a) 3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;

b) (-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.

Bài 2:

Hãy tìm các tập hợp:

a) ;

b) 

Bài 3:

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

a) 

b) 

c) 

d) 

bài 4:

Sắp xếp các số thực:

-3,2; 1; ; 7,4; 0; -1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

bài 5:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên tố thì a cũng là số thực;

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.

bài 6:

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ...

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...

bài 7:

Điền các dấu  thích hợp vào ô vuông:

 Q; 3  R; 3  I;

-2,53  Q; 0,2(35)  I;

N  ZI  R.

bài 8:

Điền số thích hợp vào ô trống

bài 9:

Ta có 

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) ;

b) ;

c) 

d) 

e) 

bài 10:

Nếu  thì x^{2} bằng:

A) 2; 

B) 4;

C) 8;

D) 16.

bài 11:

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (; 1); B (; -1); C (0; 0).

bài 12:

Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

a) a > 0?

b) a < 0?

bài 13:

Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x;             b) y = 3x;

c) y = -2x;           d) y = -x.

 

    Được cập nhật 18 tháng 12 2017 lúc 21:15 10 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.