Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 10

1. Tính giá trị của a+b biết (a;b) = (-20;8) U [-1;9)

2. Tính giá trị của a để (0;a) \(\cap\)(1;5) = (1;\(\frac{7}{2}\))

3. Giá trị của b để (b;5b) \(\subset\)(4b-1;8b-1)

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.