Kiều Đông Du

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. O2

B. Glucozo

C. O2 và glucozo

D. Glucozo và H2O

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 1 2018 lúc 16:12

Đáp án là D

Oxi cuối cùng của CO2 có mặt ở glucose và nước
Oxi thoát ra có nguồn gốc từ nước nên loại được A,C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO­cuối cùng sẽ có mặt ở

A. O2

B. glucozo

C. Ovà glucozo

D. Glucozo và H­2O

Kiều Đông Du

Trong quang hợp, các nguyên tử oxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. O2

B. glucozo

C. O2 và glucozo

D. Glucozo và H­2O

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

   II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

   III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

   IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

  II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

  III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

  IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu có một chất độc ức chế chu trình Canvil thì cây sẽ không giải phóng O2.

II. Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O.

III. Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.

IV. Nguyên tử oxi có trong phân tử C6H12O6 là có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của phân tử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở

A. O2 thải ra

B. glucôzơ

C. O2 và glucôzơ

D. glucôzơ và H2O

Kiều Đông Du

Khi nói đến quang hợp và hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu dưới đây mô tả về sự khác nhau?

A. Quang hợp là quá trình thu năng lượng còn hô hấp là quá trình giải phóng năng lượng.

B. CO2 và H2O là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí lại là nguyên liệu của quang hợp.

C. Trong hô hấp quá trình oxi hoá chiếm ưu thế còn quang hợp là quá trình khử.

D. Quang hợp diễn ra ở ti thể, hô hấp diễn ra ở lạp thể.

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

I. Lá là cơ quan quang hợp của cây.
II. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là CO2 và H2O.
III. Sản phẩm của quá trình quang hợp là C6H12O6 và O2.
IV. Nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ và chuyển thành hóa năng

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Kiều Đông Du

Trong quang hợp, khi nói về vai trò năng lượng ánh sáng mặt trời, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I.Kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi quỹ đạo.

II.Quang phân li H2O cho các điện tử thay thế các điện tử của diệp lục bị mất.

III.Quang phân li H2O giải phóng O2.

Thực hiện quá trình khử CO2.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN