NaRuGo
24 tháng 5 2016 lúc 12:54

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}\)

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\)

\(1-\frac{1}{7}\)

\(\frac{6}{7}\)

ai tích sẽ tích lại

Bình luận (0)
Nguyễn Trung Kiên
24 tháng 5 2016 lúc 13:10

1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42

= 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 +1/6.7

= 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 

= 1 - 1/7

= 6/7

Bình luận (0)
Nobita Kun
24 tháng 5 2016 lúc 13:25

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}\)

\(=1-\frac{1}{7}\) 

\(=\frac{6}{7}\)

\(Ai\) \(k\) \(mình\) \(mình\) \(k\) \(lại\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Bảo
24 tháng 5 2016 lúc 13:31

dap an: 6/7

Bình luận (0)
Mêlinh
24 tháng 5 2016 lúc 14:00

Đáp số: 6/7

Bình luận (0)
viet ho nguyen
24 tháng 5 2016 lúc 14:59

1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42=1/1.2+1/2.3+1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7

                                                       =1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7

                                                       =1-1/7=6/7

Bình luận (0)
Cậu bé ngu ngơ
24 tháng 5 2016 lúc 15:04

1-1/7=6/7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN