Lê Quỳnh  Anh

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

People                  drive fast in the town centre.

Dương Hoàn Anh
25 tháng 11 2019 lúc 8:17

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án:  People shouldn’t drive fast in the town centre.

Tạm dịch: Mọi người không nên lái xe nhanh trong trung tâm thị trấn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh  Anh

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

We                  go somewhere exciting for our holiday.

Lê Quỳnh  Anh

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

It’s so dark out there. You                 bring an umbrella.

Lê Quỳnh  Anh

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Tom                 eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.

Lê Quỳnh  Anh

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

He                  give up smoking because it is harmful to his health.

Lê Quỳnh  Anh

Choose the best answer. (Em hãy kéo, thả đáp án đúng vào chỗ trống)

You                  drive there. You can take the train.

Lê Quỳnh  Anh

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

I don’t think she                  pass the exam, she isn’t very good at study.

Lê Quỳnh  Anh

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Jim                   go to school tomorrow. He’ll ill.

Lê Quỳnh  Anh

will or won’t ? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Go to bed and you                   fell better tomorrow.

Lê Quỳnh  Anh

Choose the best answer. (Em hãy kéo, thả đáp án đúng vào chỗ trống)

You                 turn the music too loud.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN