Câu hỏi của Chang Mai - Hóa học lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1:để tạo thành phần tử của một hợp chất tối thiểu cần có bn loại nguyên tố?

A)4            B)3                 C)1              D)2

Câu 2:đơn chất cacbon là một chất rắn màu đen ,các đơn chất hidro và oxi là những chất khí không màu ,rượu nguyên chất là một chất lỏng chứa các nguyên tố cacbon,hidro,oxi.Như vậy rượu nguyên chất phải là 

A) 1 hồn hợp           B) 1 phân tử           c)1 dung dịch             d)1 hợp chất

Câu 3: Câu sau gồm hai ý :KHÍ OXI LÀ MỘT ĐƠN CHẤT VÌ NÓ ĐƯỢC TẠO BỞI 2 NGUYÊN TỐ OXI

Phương án đúng là : a) ý 1đúng,ý 2 sai             b)cả hai ý đều đúng          c)ý một sai ý hai đúng             d)cả hai ý đều sai

Câu 4:khi đốt cháy một chất trong oxi ta thu được các khí cacbonic và hơi nước .Nguyên tố nhất thiết phải có trong thành phần  của chất mang đốt là 

A) cacbon và hidro             B)cacbon và oxi           C)cacbon ,hidro ,oxi                   D cả  hai ý đều sai

Câu 5 :một oxit của nittow có phân tủ khối bằng 108 dvC .hợp chất có công thức là

 A) NO2                      B)NO                  C)N2O3                     D)N2O5

    Được cập nhật 9 tháng 10 2016 lúc 18:01 6 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.